ชมนิทรรศการ

VDO แนะนำโซนนิทรรศการ


โซนพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
โซนเทคโนโลยีดิจิทัล
โซนเทคโนโลยีสขุภาวะ
โซนเทคโนโลยีสื่อสารและอวกาศ
โซนเทคโนโลยีพลงังาน